งานพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โครงการ 1 อปท. 1 องค์การสวัสดิการสังคมมาตรฐานเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆในพื้นที่ตำบล โดยการทำเวทีประชาคมที่ อ... ทุ่งข้าวพวง โดยเชิญสมาชิกอ... ตัวแทนผู้สูงอายูหมู่บ้านต่างๆเข้าร่วม ที่ประชุมได้ข้อสรุปขอให้หน่วยงานพัฒนาสังคมช่วยสนับสนุนกองทุนพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุก่อน โดยให้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุให้ครบทุกหมู่บ้านและทำแผนงานประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้และมีกิจกรรมทำ โดยปี 2549 ได้ส่งเสริมให้ตั้งกลุ่มผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายขาวหมู่ 5 . ทุ่งข้าวพวง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ และให้งบประมาณสนับสนุน 10,000 บาท กิจกรรมทำดอกไม้ประดิษฐ์ มีสมาชิกชมรม 65 คน ปี 2550 สนับสนุนงบประมาณอีก 10,000 บาท โดยมีนางสุมิตรา จินะชิต เป็นประธานชมรม ชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ก๋อนหมู่ 2 . ทุ่งข้าวพวง อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ก่อตั้งปี 2549 พัฒนาสังคมได้สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท ปี 2550 สนับสนุนงบประมาณเพิ่มอีก 30,000 บาท โดยมีกิจกรรมเสริมรายได้ คือ จักสาน, เลี้ยงปลา, ทำไม้กวาด ฯลฯ มีนายใจ๋ ปินตา เป็นประธานชมรม ส่วนผู้ด้อยโอกาสประเภทอื่นๆหน่วยงานไม่ได้ทอดทิ้งถ้ามีงบประมาณก็จะดำเนินการสนับสนุนรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่อไป นายธนรัตน์ สัตยาจิตอานุภาพ yooong007@hotmail.com ผู้ประสานงานพัฒนาสังคมตำบลทุ่งข้าวพวง,เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

 

PROMOTION OF WELFARE FOR THE ELDERLY PEOPLE

Promotion of the Potentials of Elderly People

 

A project to promote the potentials of elderly people is one of the projects of the standard projects of the social welfare organization, to help the people who lack chances.  A meeting was convened at the Office of the Sub-District Administration Organization (SDAO) of Tambon Tungkhao-puang.  The meeting was attended by the members of the SDAO and representatives of elderly people from various villages. It was decided to request the Social Development Unit support financially, to form an Elderly People’s Club in every village of the Sub-District, to lay out plans of activities to help the elderly people get some income.  A budget of Baht 10,000 was given to the Elderly People’s Club of Huai Sai Khao Village, Moo 5, T.Tungkhao-puang, Chiangdao District, Chiangmai Province in the year B.E. 2549.  There are 65 members in the Club. The

President of the Club being Mrs. Sumitra Jinachit and another budget of Baht 10,000 was received in the year B.E. 2550.  The Elderly People’s Club of Maekon Village, Moo 2 Tambon Tungkhao-puang, Chiangdao District, Chiangmai Province was formed in the year B.E. 2549 and a budget of Baht 10,000 was received.  Another budget of Baht 30,000 was received in the year B.E. 2550.  The President of the Club is Mr. Jai Pinta.  Other type of people who lack chances in life are not neglected.  Whenever there is a budget, they will also be assisted.

Mr. Tanarat Sattiyajit-Anuphab

yooong007@hotmail.com

Coordinator, Social Development Unit

Tambon Tungkhao-puang, Chiangdao District

Chiangmai Province.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: