รายงาน ปี2550

รายงานประจำปี 2550

หน่วยพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่สูงห้วยอีโก๋

(ประสานงานพัฒนาสังคมทุ่งข้าวพวง,เมืองนะ)

เดือน  ธันวาคม  2549        ทำประชาคมระดับตำบลที่  อบต. ทุ่งข้าวพวง    อ.เชียงดาว    จ.เชียงใหม่     โดยเชิญสมาชิก  อบต.   และผู้นำชุมชนพร้อมผู้สูงอายุบ้านต่างๆเข้าร่วม    ข้อสรุปตามลำดับความสำคัญ

     1.ผู้สูงอายุไม่มีรายได้

     2.เด็กไม่มีทุนการศึกษา

     3.ผู้พิการไม่มีรายได้

เดือน  มกราคม  2550           ทำเคสสงเคราะห์ครอบครัวให้ผู้สูงอายุจำนวน  40  เคส  รวมเป็นเงิน  40,000  บาท  มอบให้ผู้สูงอายุนำไปตั้งกลุ่มประกอบอาชีพ  จักสาน,ทำไม้กวาด,ทำดอกไม้เทียม  และเลี้ยงปลา   โดยมอบให้ชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่กอน  จำนวนเ  30,000  บาท    ชมรมผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายขาวจำนวน 10,000  บาท  ในการนี้

 ผู้ประสานงานพัฒนาสังคม เชียงดาวเป็นตัวแทนหน่วยงานมอบให้ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุแม่กอน 30,000 บาทเพี่อเป็นทุนสวัสดิการของชมรมฯ ต่อไป

เดือน  กุมภาพันธ์  2550ได้ประสานมูลนิธิสัตยาไสนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วย

รักษาพยาบาลกับผู้เจ็บป่วยประมาณ  550  คน   

แจกผ้าห่มจำนวน  2,00  ผืน  และตัดผมให้เด็กนักเรียนจำนวน 120  คน    

แจกทุนการศึกษาให้เด็ก  10  คน  

ทำอาหารเจเลี้ยงผู้มารับบริการ    600  คน

กุมภาพันธ์  2550ได้ทำโครงการเสนอขอเบิกเงินให้ผู้สูอายุไปทำกิจกรรม 

ในวันวิสาขบูชา,  วันผู้สูงอายุ,  งานกีฬาผู้สูงอายุ  อบต.ทุ่งข้าวพวง

 

 เดือนมกราคม  2550    ได้ประสานขอผ้าห่มจากหลวงพ่อเปลี่ยน  ปัญญาปทีโป

วัดอรัญวิเวิกแม่แตง   

ได้รับบริจาคผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ในชนบททุกปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาสังคมอำเภอเชียงดาว  หลวงพ่อท่านได้ให้ความเมตตากับเจ้าหน้าที่ทุกคนและได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมทุกคนในการดูแลผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆตลอดมา  โดยเฉพาะให้การสนับสนุน ผ้าห่ม, ข้าวสาร สิ่งของที่ได้รับบริจาคให้เจ้าหน้าที่ไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทุกปี 

 

ท่านทราบว่างบประมาณของหน่วยงานมีจำกัดและขั้นตอนมากไม่สามารถช่วยผู้ประสบภัยได้อย่างทันเหตุการณ์

5  กุมภาพันธ์  2550ที่โครงการหลวงหนองเขียว ต. เมืองนะ อ.เชียงดาว หลวงพ่อได้เมตตา ผู้ประสานงานพัฒนาสังคม ตำบลเมืองนะ ตำบลทุ่งข้าวพวง รับผ้าห่มและข้าวสารไปแจกจ่ายประชาชนที่ยากจนที่ประสบภัยหนาวในความดูแล  ดังนี้

           – บ้านลาหู่หนองเขียว หมู่ 12 ต.เมืองนะ                               ผ้าห่ม     200    ผืน

                  – บ้านลาหู่เจียจันทร์ หมู่ 13 ต.เมืองนะ                                   ผ้าห่ม       30    ผืน

                  – บ้านใหม่สามัคคี คะฉิ่น, อาข่า หมู่ 14 ต.เมืองนะ                 ผ้าห่ม      140       ผืน  

                  -บ้านลัวะหนองเขียว หมู่ 12 ต.เมืองนะ                                  ผ้าห่ม        30       ผืน

                  -บ้านโละป่าหาญ หมู่ 4 ต.เมืองนะ                                          ผ้าห่ม        30       ผืน

                  -บ้านม่วงฆ้อง     ต. เชียงดาว                                                 ผ้าห่ม        40       ผืน

           บ้านหนองแขม หมู่ 11 ต.เมือนะ                                            ผ้าห่ม        46       ผืน      

                                                                                                                 ข้าวสาร      64       ถุง

                 -บ้านป่าบงงาม หมู่ 11 ต.เมืองนะ                                            ผ้าห่ม        105      ผืน 

                                                                                                                 ข้าวสาร     105      ถุง  

        มอบผ้าห่มให้หมวดมวลชนตำรวจตะเวนชายแดนที่ 335                                     30     ผืน

        และมอบผ้าห่ม, ข้าวสาร ให้หน่วยฯ  ไปถวายพระที่วัดแกน้อย ต.เมืองนะ ที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่ 50 คน, 50 ผืน,  ถวายผ้าห่ม 24 ผืน, หลอดไฟ 21 หลอดที่วัดแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง  มอบผ้าห่มให้ หน่วยฯ ไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แกน้อย 120 ผืน  แจกหลอดไฟให้โรงเรียนและวัด 40 หลอดในพื้นที่แกน้อย รวมผ้าห่ม  831 ผืน  ข้าวสาร 700 กิโลกรัม

                     ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาประชาชนที่ยากจนในพื้นที่ความรับผิดชอบของผม  สิ่งที่หลวงพ่อขอคือ ขอให้ทุกคนเป็นคนดีของประเทศชาติ  ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ถ้ามีกำลังพอให้ขอช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเราต่อไป

เดือน  มีนาคม  2550    ได้ทำเคสสงเคราะห์ครอบครัวเด็กจำนวน  28  ราย  เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กในชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านใหม่พัฒนา

เดือน  มีนาคม  2550     ได้เสนอแผนงานฝึกอาชีพให้กับประชากรชาวเขา  3  โครงการคือ                 -บ้านห้วยเป้า        1      โครงการ        

                       บ้านใหม่พัฒนา   1      โครงการ

                      -บ้านแม่กอน        1      โครงการ

15  พฤษภาคม  2550       ไก้ดำเนินการฝึกอาชีพตามโครงการฟื้นฟูการประกอบอาชีพระยะสั้นให้กับชาวเขาจำนวน  20  คน  ระยะเวลา  1  เดือน

 

 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  15  พฤษภาคม  2550 

 สิ้นสุดโครงการวันที่  มิถุนายน  2550   รวมระยะเวลาฝึก  30  วัน  

 กิจกรรม   สร้างศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กในชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านใหม่พัฒนา   

โดยการนี้ได้สร้างอาคาร ขนาด กว้าง  6  เมตร   ยาว  12  เมตรจำนวน1หลัง  

โดยหน่วยฯได้ขอบริจาคจาก

ต่างประเทศคือ          คุณDany   Lane  Ph.Dจำนวน  26,100  บาท

ในประเทศ    คือ       -ร้านทุ่งข้าวพวงมินิสโตร์                                   5,000   บาท

                                  -ร้านประสิทธิ์วัสดุก่อสร้าง                              15,000  บาท

                                  -คลินิกเหมอยุทธนา                                           2,900  บาท

                                  -คุณจันจิรา   กาขาว                                           5,000  บาท

                                  -ครูนันทยา  สัตยาจิตอานุภาพ                           20,000 บาท

                                  -พ่อใส   ขัติหลง                                                    375  บาท

โดย ธนรัตน์ สัตยาจิตอานุภาพ

yooong007@hotmail.com,thanarat2@gmail.com

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: