รายงานชุด 2

โดย ธนรัตน์ สัตยาจิตออานุภาพ

yooong007@hotmail.com,thanarat2@gmail.com

มิถุนายน  2550   ทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน

ที่ศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กในชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านใหม่พัฒนา จำนวน 2 ถังจุน้ำถังละ 5 ลูกบาตรเมตร 

ต้นเดือนกรกฎาคม  ได้เข้าร่วมประชุมที่  อบต.เพื่อการทำแผนงบประมาณ  2551  ในการนี้ได้เสนอโครงการอาหารกลางวันและนมให้กับศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กในชุมชนบนพื้นที่สูงบ้านใหม่พัฒนางบประมาณจำนวน  54,850  บาท

 10  กรกฎาคม  2550    

ได้นำชาวเขาจำนวน  20  คน  ไปรับวุฒิบัตรที่ว่าการอำเภอร่วมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตำบลต่างๆจำนวน  7  รุ่น  140  คน 

พร้อมรับทุนการประกอบอาชีพจำนวน  10,000  บาท   จากผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  13  จ.เชียงใหม่

 

29  มิถุนายน  2550ได้นำชาวเขาบ้านใหม่พัฒนาจำนวน  36  คนเข้าร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับ  อบต.  ทุ่งข้าวพวง  โดยปลูกต้นไม้ริมทางระหว่างบ้านใหม่พัฒนาถึงบ้านแม่กอนจำนวน  500  ต้น 

30  มิถุนายน2550   ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  13  จ.เชียงใหม่นำท่อประปาขนาด   1.1/2นิ้ว จำนวน  300  ท่อนเพื่อขยายประปาภูเขาบ้านใหม่พัฒนาระยะทาง  1,200  เมตร  เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับบริโภคอุปโภค 

1-30 มิถุนายน  2550ได้ร่วมงานกีฬาเยาวชนตำบลทุ่งข้าวพวง  พร้อมมอบถ้วยรางวัลมูลค่า  500  บาท  ให้กับกลุ่มเยาวชน

เดือน  สิงหาคม  2550   – ทำแผนโครงการขยายประปาภูเขาบ้านกระเหรี่ยง

                                       – ทำแผนโครงการก่อสร้างถังประปาบ้านกระเหรี่ยง

                                        -ทำแผนโครงการขยายประปาภูเขาบ้านสันต้นเปา

                                        -ทำแผนสร้างถังประปาบ้านสันต้นเปา

                                        -ทำแผนขยายเขตไฟฟ้าบ้านใหม่พัฒนา

                                        ทำแผนขุดบ่อบาดาลจาก  นพค.  32 คือ

                                            บ้านสันต้นเปา

                                           บ้านใหม่พัฒนา

                                            บ้านแม่กอน

 สิงหาคม  2550

-ทำเคสสงเคราะห์เด็กจำนวน  76  รายเป็นเงิน   76,000  บาท  โดยการประสานงานของ  อาจารย์ระเบียบ   ขาวคม โรงเรียนบ้านแม่กอนในโดยแยกเป็น

      -โรงเรียนบ้านแม่กอนใน         17    ราย       เป็นเงิน        17,000  บาท

     -โรงเรียนบ้านห้วยเป้า             16    ราย       เป็นเงิน         16,000  บาท

     – โรงเรียนบ้านนาหวาย            14    ราย       เป็นเงิน         14,000  บาท

      -โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง       15    ราย       เป็นเงิน         15,000  บาท

      -โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว   14    ราย      เป็นเงิน          14,000  บาท

                                         รวม      76    ราย      เป็นเงิน         76,000  บาท

ขอขอบคุณอาจารย์ระเบียบ    ขาวคม  แห่งโรงเรียนบ้านแม่กอนในที่ช่วยประสานงานให้

เดือน  สิงหาคม  2550   แจกจ่ายชุดนักเรียนจำนวน  220  ชุดให้กับนักเรียนตามโรงเรียน

         ต่างๆดังนี้

                                    -โรงเรียนบ้านแม่กอนใน         60    ชุด

                                    -โรงเรียนบ้านห้วยเป้า             40    ชุด

                                    -โรงเรียนบ้านนาหวาย             40    ชุด

                                    -โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง        40    ชุด

                                    -โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว    40    ชุด

                                    -รวม                                      220    ชุด

เดือน  สิงหาคม  2550

-ได้ทำการสำรวจข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

1.บ้านเจียจันทร์                                       116      หลังคา     

2.บ้านแม่จร                                               18      หลังคา      

3.บ้านผาลาย                                             51     หลังคา      

4.มูเซอปางแดง(นอก)                           14      หลังคา      

5.ท่าขี้เหล็ก                                              16     หลังคา      

6.ห้วยปง                                                108     หลังคา       

7.ห้วยอีโก๋1ลีซอ                                     49     หลังคา      

8.ห้วยอีโก๋2อาข่า                                   37     หลังคา      

9ปางแดงใน(ห้วยหก)                          52     หลังคา    

 10.กระเหรี่ยงแม่กอน                             9     หลังคา     

11.หน้าถ้ำ                                                 5      หลังคา     

12.ใหม่พัฒนา                                        34     หลังคา     

13.ปะหร่องปางแดง(กลาง)                56     หลังคา      

14.บ้านห้วยลึก                192  หลังคา  

15.บ้านแม่กอนลีซอ                              40     หลังคา    

รวม                                                        797    หลังคา 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: